Teagmhais Chriticiúla i Seirbhísí Foghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus Seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile: Pleanáil agus Freagairt

Citation
Barnardos. (2023). Teagmhais Chriticiúla i Seirbhísí Foghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus Seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile: Pleanáil agus Freagairt. https://hdl.handle.net/20.500.13085/1318
Abstract
Éilítear ar gach seirbhís Foghlaim agus Cúraim na Luath-Óige (ELC) agus seirbhís Cúraim Leanaí ar Aois Scoile (SAC) plean Teagmhas Criticiúil ar leibhéal seirbhíse a bheith acu, faoi mar atá leagtha amach i gCreat Cáilíochta agus Rialála (QRF) Tusla agus sna Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile. Ní mór do gach fostóir, a mhéid is indéanta le réasún, sábháilteacht, sláinte agus leasa a bhfostaithe ag obair a chinntiú, faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005. Forbraíodh an treoir seo ó threoraíocht a bhí ann roimpi ar phleanáil le haghaidh teagmhais éigeandála, lena n-áirítear an tSraith Straitéise um Pleananna do Theagmhais Chriticiúla agus obair fhorleathan na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS), chun tacú le seirbhísí ELC agus SAC chun a machnamh a dhéanamh ar theagmhais chriticiúla agus chun pleanáil lena n-aghaidh agus chun tacaíochtaí praiticiúla a chur i bhfeidhm chun freagairt do theagmhas criticiúil. Soiléirítear inti róil agus freagrachtaí ag leibhéil náisiúnta agus áitiúla i dtaca le freagairt do theagmhais chriticiúla. D'fhéadfadh teagmhais tarlú lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre nó d'fhéadfadh go n-éileoidís freagairt lasmuigh de ghnáthuaireanta, um thráthnóna, ag an deireadh seachtaine nó le linn saoire san áireamh. Ní phléitear sa treoir seo na gnéithe ar fad a bhaineann leis an rud ba chóir do shuímh a dhéanamh i dtaca le pleanáil éigeandála. Ní mór do shuímh a bhfreagrachtaí dlíthiúla a chomhlíonadh, lena n-áirítear reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta, agus ba chóir dóibh comhairle dlí a fháil de réir mar is gá. Ba chóir athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar mheasúnuithe riosca, beartais agus pleananna chun treoraíocht nua agus nuashonraithe a léiriú.